Back to Back Issues Page
Elnatan Nuus, Nr.19, 2009
November 13, 2009Geagte Ouers

Oor twee weke is hierdie skooljaar iets van die verlede wat 'n mens net laat besef dat jou lewe eenvoudig verby vlieg en dat jy elke dag moet leef asof dit die laaste dag is. Om egter die jaar effektief af te sluit, moet ons alle inligting vir u deurgee en ons doen dit graag as volg:

1. Ons nuwe leerlingraad vir 2010 is as volg:

  Seuns:
 • Tiaan Bindeman (Hoofseun)
 • Braam van Niekerk
 • Christo du Toit
 • Meyer Moolman
 • Naude Neethling
 • Donnie Kotze
 • Strydom van der Wath
 • Meisies:

 • Mareli Brand (Hoofmeisie)
 • Marelize Coetzee
 • Marlise van der Walt
 • Jozaan van Schalkwyk
 • Dawn Spangenberg
 • Peta Bosman

Baie geluk aan al hierdie leerlinge sowel as hulle ouers. Ons weet hulle gaan, net soos die leerlingraad van 2009, 'n groot verskil in die skool maak. Ons wens ook vir hulle baie sterkte toe met hierdie groot taak.

2. Mnr Deon van Vuuren het 2 woonstelle beskikbaar vir 2010 op Stampriet. Skakel hom by 0811290686 indien u verblyf soek.

3. Juf Yanka het 'n Great Dane/Rottweiler kruising tefie te koop teen N$500.00. Hondjie is ses weke oud en geënt. Skakel haar by 0812691828.

4. Die skool sluit Vrydag, 27 November. Alle prysuitdelings vind die betrokke dag plaas. Die Jnr Primęre prysuitdeling begin om 7:00, die Senior Primęr om 9:00 en die Hoërskool prysuitdeling om 10:30. Ons wil ons ouers hartlik uitnooi na die geleentheid. Ek herinner ook ons ouers aan die belofte van verlede jaar dat ons nie kinders voor die tyd sal vat nie. Dan doen ons die prysuitdeling met skoolsluiting. Anders moet ons weer terugval na die vorige reeling om eksamen te skryf tot op die laaste dag, en dan die prysuitdeling die volgende jaar te hou.

5. Rapporte sal ook na afhandeling van elke prysuitdeling aan kinders oorhandig word.

6. Volledige skryfbehoeftelyste vir 2010 sal aangeheg wees aan elke rapport. Ons wil sterk aanbeveel dat u al u skryfbehoeftes by Karnic Distributors in Windhoek aankoop. Hulle het vir ons die heel goedkoopste kwotasie vir skryfbehoeftes gegee, en is ook bereid om 10% van aankope van Elnatan-ouers aan die skool terug te betaal.

7. Baie dankie aan alle ouers en kinders wat reeds mildelik bygedra het tot die hulpfonds vir die Schierscmidt-gesin. Ons het dit goed gedink om dit 'n fonds te maak wat permanent van aard is sodat mense wat in nood is ook in die toekoms gehelp kan word. U kan u bydrae inbetaal by Standard Bank, Mariental, Rekeningnr. 146449991, in naam van Elnatan Trauma Fonds. Kom ons knyp elkeen 'n klein bietjie af, wie weet, more is dit dalk ek wat in nood verkeer en dan is daar vir my ook hulp. Die fonds word bestuur deur die Rekenmeestersfirma Van Schalkwyk en Vennote.

8. Ons sę baie geluk aan die volgende leerlinge wat opgeneem is in Namibiese Krieketspanne: Brendan du Plessis wat opgeneem is in die O/15 Namibiese span, Anna-Mart Adriaanse en Leandri Knouwds in die O/17 Dogtersspan en Danco Burger in die O/11 en -12groep. Ons hoop hulle geniet elke oomblik van die tyd saam met die onderskeie groepe.

9. Op Donderdag, 5 November en Vrydag, 6 Novemder is die volgende besluite deur die Direksie geneem:

 • 'n Verhoging in die fasiliteit van die skool by Bank Windhoek word goedgekeur.
 • Een van die klaskamers wat aan die einde van 2010 gebou sou word, sal nou reeds aan die begin van die jaar gebou word om probleme op die rooster van die Hoërskool uit te skakel. Voldoende fondse is hiervoor op die Boufondsrekening beskikbaar.
 • Skoolfonds vir 2010 is as volg goedgekeur:
  Skoolfonds 2010KoshuistarieweDagskoliere
  JaarliksN$22 960.00N$17 560.00
  HalfjaarliksN$11 725.00N$8 970.00
  KwartaalliksN$6 045.00N$4 625.00
  Maandeliks oor 10 maandeN$2 590.00N$1 855.00
 • Matrikulante is verplig om volle skoolgelde te betaal al gaan leer hulle ook buite die koshuis vir die duur van die eksamen. Met die aanvang van die eksamen moes gelde vir die jaar reeds ten volle vereffen gewees het.
 • Tenders word as volg vir 2010 toegestaan:
   Kruideniers – Kaap Agri
   Vleis – Ry en Kry Slaghuis
   Groente – Wilinda Huisamen
   Melk – Jan Lepen
 • Ouers word baie ernstig versoek om alle negatiewe praatjies aangaande tenderaars dadelik te staak. Dit het tot gevolg dat instansies glad nie meer bereid is om vir die skool te tender nie. Geen ouers sal ook vanaf Januarie 2010 toegelaat word om sonder toestemming in die kombuis of ander lokale van die skool in te gaan en "inspeksies" uit te voer nie. Die Direksie sal persoonlik sulke ouers in die toekoms hanteer.
 • Me Rina Dreyer het bedank by Carducci as gevolg van 'n verhuising. Twee senior leerlinge sal opgelei word omCarducci in die toekoms te hanteer teen vergoeding. Die vereiste is dat dit kinders moet wees wat nie by baie buitemuurse aktiwiteite betrokke is nie en verkieslik in Graad 11 is in 2010. Belangstellendes kan volgende week persoonlik met my kom gesels. Carducci skuif ook na die lokaal onder die pawiljoen omdat die huidige vertrek broodnodig is vir ekstra plek in Huis Hessie.
 • Keuring van leerlinge vir 2010 is gedoen. Een nuwe leerling is afgekeur en twee bestaande leerlinge is versoek om aansoek te doen kragtens die reëls van Elnatan.

 • Mnr Mike en Me Marieta van Wyk het bedank. Hulle is bedank vir uitstekende dienste gelewer oor die afgelope agt jaar. Persone word uitgenooi om aansoek te doen vir die pos van matrone. Aansoeke sluit Donderdag, 19 November 2010. In Mike se plek word niemand aangestel nie. Josef Kharab, een van die werkers wat reeds die afgelope agt jaar by die skool werksaam is, is bevorder om toesig te aanvaar oor die werkers. Verder resorteer die terreinwerkers weer direk onder die Hoof en sal ook hul opdragte dienooreenkomstig ontvang.
 • Die volledige begroting vir 2010 word voorgelę en goedgekeur. Die begroting lę ter insae vir alle ouers in die Hoof se kantoor sowel as by elke Direksielid. Dit staan u vry om met enigeen van die partye die begroting te bespreek.

  Mnre Koos Boltman en Japie van Wyk bied aan om vanuit die ouergroepe geld in te samel vir opskepbakke vir alle tafels in beide eetsale. Groot dank en waardering word uitgespreek teenoor die twee Direksielede.

 • Alle verslae ten opsigte van personeel is deurgewerk. Junior en Senior Primęre personeel is individueel ingeroep en bedank vir harde werk, maar is ook aangepraat indien werk nie aan die vereistes voldoen het nie. Hoërskool personeel is as 'n groep bedank, maar sal almal volgende jaar gedurende die eerste week na skoolopening voor die Direksie verskyn waartydens matriekuitslae hanteer sal word. Topbestuurslede word almal versoek om heraansoek te doen vir hul poste. Ander personeel het ook geleentheid om vir genoemde poste aansoek te doen. Aanstelling van 'n nuwe Topbestuur sal op 20 November plaasvind.
 • Vakindelings sowel as buitemuurse werksverdeling van personeel word goedgekeur.
 • Die volledige jaarbeplanning vir 2010 word goedgekeur, en sal vanaf Maandag, 16 November, by die kantoor beskikbaar wees teen N$10.00. Geen jaarboeke word gedruk nie aangesien die belangstelling vir 2009 baie swak was. Dit sal dus raadsaam wees vir elke ouerhuis om so spoedig moontlik 'n jaarbeplanning te bekom.
 • Groepe wat in die toekoms die matriekafskeid aanbied, mag nie meer nuwe materiale aankoop vir die opmaak van die saal nie. Slegs bestaande toerusting moet gebruik word om kostes te beperk.
 • Mnr Danie van der Merwe van Securitas het 'n volledige bespreking met die Direksie gevoer oor 'n pensioenfonds vir personeel. Dit was duidelik dat so 'n fonds baie duur is, en daar is besluit om te volstaan met 'n skeidingspakket wat tussen die ouderdom 55 en 65 aan personeel uitbetaal sal word wat aftree. Die pakket is dieselfde as "severance pay" en behels een week se ekstra vergoeding vir elke jaar diens wat 'n personeellid by die skool het. 'n Spesiale fonds sal daarvoor op die been gebring word. Die opbrengs van alle verkopings wat voorheen vir behoeftige kinders aangewend was, sal in die toekoms in die fonds gestort word.
 • Dienskontrakte volgens die nuwe Arbeidswet is vir alle personeel goedgekeur en moet voor skoolsluiting deur personeel onderteken word.
 • Die Quantum bussie word ook beskikbaar gestel om volgende jaar daagliks tussen Mariental en Stampriet te loop omdat daar heelwat meer Mariental kinders is wat van die bus wil gebruik maak. Kliek hier vir die strokie wat asb deur alle kinders voltooi moet word indien hulle met die bus wil ry.
 • Die Affirmative Action Policy dokument wat vir die skool opgestel is en 'n baie lywige dokument is, is deur die Direksie deurgewerk en goedgekeur tot einde Desember 2011.
 • Daar was 'n versoek dat lyfstraf deur personeel regverdig toegedien moet word wat deur die Direksie ondersteun is.

10. In 'n vorige omsendbrief was reeds gemeld dat ons nie weer die jaar 'n skoolkoerant gaan uitgee nie, maar wel 'n CD wat 'n fotobeeld sal wees van alle aktiwiteite dwarsdeur die jaar. Die koste van die CD is N$10.00 en alle bestellings moet teen Maandag by Juf Liesbeth ingegee word. Dit is regtig die moeite werd om die CD aan te skaf, en kan vir altyd gebęre word.

Die volgende stukkie was vir my kosbaar:

Geld het die mag om 'n huis te betaal, maar slegs liefde kan dit huislik laat voel.

Plig kan jou dwing om ‘n kind se toebroodjies in te pak, maar liefde inspirer jou om ‘n klein briefie in te sluit.

Jy kan die kinders in die bed sit, maar liefde vou die komberse in en lees ‘n slaaptydstorie.

Dwang hou die huis blink en die grasperk versorg, maar liefde skep 'n speelplek binne en buite.

Verantwoordelikheid voer die noodsaaklike take uit, maar liefde laat jou dit doen uit suiwer liefde vir diens.

Ja, wilskrag kan keer dat dinge verval, maar die krag van liefde maak die lewe die moeite werd.

Groetnis,

Dawie O'Callaghan
SkoolhoofBack to Back Issues Page