Bestuur en Beheer


Privaatskool Elnatan is 'n regspersoon en geregistreer as 'n Artikel 21 Maatskappy by die Registrateur van Maatskappye. Die skool word bestuur en beheer deur die volgende liggame:

Ledevergaderings

Alle ouers met ingeskrewe leerlinge in die skool het stemreg op Algemene Jaarvergaderings en Ledevergaderings.

Algemene Jaarvergaderings moet gehou word voor einde September van elke jaar. 'n Finansiële verslag dien op hierdie vergadering en die Voorsitter van die Direksie lewer ook sy verslag vir die jaar.

Tydens sodanige vergadering word ook spesiale besluite geneem rakende algemene beleid en beginsels.

Ledevergaderings word gewoonlik aan die begin van elke termyn gehou waar daar ook spesiale besluite geneem word wat alle ouers raak.

Ledevergaderings word op die skool se jaarbeplanning aangedui en dien ook as kennisgewing van die vergadering.

Direksie

Die skool word oorkoepelend bestuur deur 'n Direksie wat uit nie meer as twaalf lede bestaan nie, wat die skoolhoof en die bedryfshoof insluit. Direksielede word deur die ouers verkies en dien vir 'n periode van drie jaar

Die Direksie is verantwoordelik vir alle juridiese handelinge namens die skool soos voorgeskryf in die statute. 

Die Direksie moet toesien dat die breë beleid en beginsels van die skool uitgeleef en uitgevoer word. Die Direksie is ook verantwoordelik vir die begroting en oorhoofse finansiële bestuurPersoneelaanstellings word ook deur die Direksie bekragtig.

'Dagbestuur word verkies, wat bestaan uit die direksie voorsitter, ondervoorsitter, skoolhoof, bedryfshoof en direksie sekretaresse wat alle dringende sake namens die skool hanteer. 

Louisa Campbell
(Voorsitster)

Wendell Visser
(Onder-Voorsitter)

info@lovedale-namibia.com
081 128 9074

vandeventer@iway.na
081 124 5693

Koos Boltman 
(Sport)

jlb@afl.com.na
081 140 7777

Derek Mackinnon
(Vervoer)

derekmackinnon72@gmail.com
081 122 1240

Dirkie Kotze
(Infrastruktuur)

torgos@iway.na
081 749 3988

Marisa van Zyl
(Menslike Hulpbronne en Openbare Verhoudings)

fjvzyl@iway.na
081 204 2960

Carine van Wyk
(Finansies)

Leonora van Zyl
(Bemarking)

Tinus Botma
(Skoolhoof)

Madelein Fourie                                  (Bedrysfhoof)

vanwyk.carine@gmail.com
081 223 3787

alterampartem3@gmail.com
081 845 8701

skoolhoof@elnatan.com      081 277 4762

bedryfshoof@elnatan.com  081 298 9910


Bestuurspan

Die Bestuurspan bestaan uit die Skoolhoof, Bedryfshoof, Adjunkhoof en Sportbestuurder. Die Skoolhoof dien as voorsitter van die Bestuurspan en is ook die Hoof Uitvoerende beampte van die skool met betrekking tot Akademie, Sport, Kultuur, Koshuise en die algemene dissipline. Die Bedryfshoof is die Hoof Operasionele beampte met betrekking tot Finansies, Vervoer en Terrein. Hierdie afdelings word volgens beleid bestuur soos goedgekeur deur die Direksie van Privaatskool Elnatan.


U het Adobe Acrobat Reader nodig om dokumente in pdf-formaat oop te maak. U kan die nuutste Adobe Acrobat Reader gratis hier aflaai (±20.4MB).

Die aflaaibare dokumente hieronder (in pdf-formaat) dien om u as ouer, onderwyser, leerling of betrokkene by Privaatskool Elnatan, in te lig oor die reëls, gedragskodes en verwagtinge van ons skool.

Volg die volgende skakel vir die beleidsdokumente. Klik hier.


Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!

Share this page: