Bestuur en Beheer

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Privaatskool Elnatan is ‘'n regspersoon en geregistreer as 'n Artikel 21 Maatskappy by die Registrateur van Maatskappye. Die skool word bestuur en beheer deur die volgende liggame:

Ledevergaderings

Alle ouers met ingeskrewe leerlinge in die skool het stemreg op Algemene Jaarvergaderings en Ledevergaderings.

Algemene Jaarvergaderings moet gehou word voor einde Junie van elke jaar. 'n Finansiële verslag dien op hierdie vergadering en die Voorsitter van die Direksie lewer ook sy verslag vir die jaar.

Tydens sodanige vergadering word ook spesiale besluite geneem rakende algemene beleid en beginsels.

Ledevergaderings word gewoonlik aan die begin van elke kwartaal gehou waar daar ook spesiale besluite geneem word wat alle ouers raak.

Ledevergaderings word op die skool se jaarbeplanning aangedui en dien ook as kennisgewing van die vergadering.

Direksie

Die skool word oorkoepelend bestuur deur ‘'n Direksie wat uit nie meer as twaalf lede en die skoolhoof bestaan nie. Direksielede word deur die ouers verkies en dien vir 'n periode van drie jaar.

Die Direksie is verantwoordelik vir alle juridiese handelinge namens die skool soos voorgeskryf in die statute.

Die Direksie moet toesien dat die breë beleid en beginsels van die skool uitgeleef en uitgevoer word. Die Direksie is ook verantwoordelik vir die begroting en oorhoofse finansiële bestuur. Personeelaanstellings word ook deur die Direksie bekragtig.

'n Dagbestuur kan verkies word wat alle dringende sake namens die skool kan hanteer.

Direksie

Hannes Thorburn
(Voorsitter)
Stampriet081-1294883
E-pos
Louisa Campbell
(Sekretaresse)
Maltahöhe081-2819074
E-pos
Willem de WetGochas081-...
E-pos
Nico BinnemanAranos063-561012
081-2094040
E-pos
Wendell VisserStampriet081-1245693
E-pos
Koos BoltmanGochas081-1407777
E-pos


Die Skoolhoof

Hy is die uitvoerende beampte en moet die interne bestuur van die skool in totaliteit van dag tot dag behartig binne die raamwerk soos bepaal deur die Ledevergaderings en Direksie.

Die skoolhoof kan ook Adjunk- en Departementshoofde aanstel wat saam met hom die Topbestuur van die skool vorm. Hierdie hoofde is dan behulpsaam met die bestuur van die skool.

Meer oor die Bestuur en Beheer ...


U het Adobe Acrobat Reader nodig om dokumente in pdf-formaat oop te maak. U kan die nuutste Adobe Acrobat Reader gratis hier aflaai (±20.4MB).

Die aflaaibare dokumente hieronder (in pdf-formaat) dien om u as ouer, onderwyser, leerling of betrokkene by Privaatskool Elnatan, in te lig oor die reëls, gedragskodes en verwagtinge van ons skool.


Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: