Elnatan Inskrywingsvorms

Kontak Ons

Tel. +264-63-260079 
Posbus 69, Stampriet, Namibië

E-pos aan Kantoor
E-pos aan Skoolhoof


Elnatan Bankbesonderhede

Bank Windhoek,
Mariental. T
akkode:  481 471
Rekeningnommer: 1049726001

CARDUCCI Bankbesonderhede

Bank Windhoek, Tak kode: 481-471
Rek.nr.:8001193024
Verwysing: Invoice nr en kind se naam of van
Epos bewys van betaling na hierdie adres

Om aansoek te doen vir toelating tot Privaatskool Elnatan, kan u ons skriftelike inskrywingsvorms invul of die onderstaande aanlyn-inskrywingsvorm invul. 

Kliek hier om die skriftelike aansoekvorm af te laai.

U kan hierdie vorms invul en by ons skool afgee of dit faks na 063-260105.

Aanlyn Inskrywingsvorm

U is ook welkom om van ons aanlyn inskrywingsvorm (sien hieronder) gebruik te maak.

Let egter op dat daar nog steeds van u verwag word om die volgende vorms skriftelik by die skool te kom teken voor die aanvang van die nuwe skooljaar:

Elnatan Inskrywingsvorm

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Beroep van Vader

Selfoon*

Kerkverband*

Naam en Van van Moeder*

Beroep van Moeder*

Selfoon van Moeder*

Ek onderneem om die skool in kennis te stel as bogemelde inligting verander*

Besonderhede van Leerling

Voorname en Van*

Geboortedatum*

Naam van vorige skool*

Adres van vorige skool*

Word losies in die koshuis verlang?*

Graad waarvoor aansoek om toelating gedoen word*

Huidige graad*

Grade gedruip

Voorkeure t.o.v. buitemuurs*

Uitstaande Prestasies

Spesifiseer

Hierdie is slegs 'n aansoek en geen waarborg vir toelating nie. Ek aanvaar dat my kind se aansoek aan keuring onderhewig is.*

Ek onderneem om die skoolgeld ten opsigte van my kind as volg vooruit te betaal*

Vul asb. die woord wat u hieronder sien, in.

  

Jou advertensie hier Stampriet Guesthouse

Besoek ons "Ondersteuners"-blad vir meer inligting oor ons adverteerders!


  Adverteer deur Privaatskool
Elnatan


Adriaan Hulpfonds

Hulpfonds Besonderhede:

Riaan Jansen van Vuuren
Bank Windhoek
Rek Nr: 104 103 8501
Tak kode: 481-172
Gobabis
Tjek Rekening

IEB Inligting

Lees die volgende dokumente betreffende die IEB kurrikulum: